12. BIZTONSÁGI ADATLAPOK, RÉSZLETES LEÍRÁS AZ ÜZLETEKBEN HASZNÁLT TISZTÍTÓSZEREKHEZ

Kedves Munkatársak!

Cégünk hosszú évek óta kizárólag minősített, rendkívül magasan környezetkímélő és kiváló tisztítóhatású szerekkel dolgozik, amelyet jelenleg a Zöldlomb Öko márka biztosítja. 

A Zöldlomb Öko márka filozófiája teljesen elveti az állatkísérleteket és hivatalos EU Ecolabel minősítéssel rendelkeznek, amely garantálja a fogyasztóknak a termék kiváló környezeti tulajdonságait és a magas minőségét.

Az alábbiakban részletezzük az egyes tisztítószerek 1907/2006 számú EK szabályzás szerinti leírását.

 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító:

Megnevezés:

Zöldlomb öko WC tisztítószer (továbbiakban: (1))
Zöldlomb öko üvegtisztító (továbbiakban: (2))
Zöldlomb öko szaniter tisztítószer (továbbiakban: (3))
Zöldlomb öko padlóápoló (továbbiakban: (4))
Zöldlomb öko ecetes mosogatószer koncentrátum (továbbiakban: (5))

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

(1) A termék ecetes WC tisztítószer WC csészék tisztítására. Ellenjavallt felhasználás: Márványhoz és tűzzománcozott felületek tisztítására töményen nem alkalmas.

(2) A termék alkalmas ablak és üvegfelületek foltmentes tisztítására. Nem ismert ellenjavallt felhasználás.

(3) A termék alkalmas a konyhákban, fürdőszobákban - a napi takarítás során a vízkő, a szappan-, és vízfoltok eltávolítására. A készítményt, a szórófej nyitását követően, a szemünktől, arcunktól távol tartva, tisztítandó felületre szórjuk. Rövid idő elteltével tiszta vízzel leöblítjük, tiszta, száraz ruhával szárazra töröljük. Nem
ismert ellenjavallt felhasználás.

(4) A termék padló, járólap, kő és parketta foltmentes tisztítására alkalmas. Nem ismert ellenjavallt felhasználás.

(5) Ecetes kézi mosogatószer koncentrátum.

1.3.  A biztonsági adatlap szállítójának adatai:      

Kovald Kft
Címe: 2051 Biatorbágy, Tas u. 6. Telefon/ fax száma:+36 1 276-3031
Honlap cím: www.kovald.hu
Forgalmazó cég neve:       Zöldlomb ÖKO Kft
Címe: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 8.
A forgalmazásért felelős neve: Harmatha Zsolt
Telefonszáma: +36 20 9319047
E-mail címe: info@zoldlomboko.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Sürgősségi telefonszáma (24h): 06-1-476-6400, 06-1-476-6464, 06-(80)201-199

 1. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

2.1.1. Osztályozás az 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint

2.1.2. Osztályozás az 1999/45/EK irányelv [DPD] szerint
EU veszélyjel: Nem jelölésköteles
Veszély szimbólum: Nincs besorolva
A veszélyes anyagok veszélyeire/ kockázataira utaló R mondatok: Nincs
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: Nincs

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1999/45/EK irányelv [DPD] szerint

Veszélyt jelző piktogram(ok): nincs
Kockázati R mondatok: nincs
Biztonsági S mondatok: nincs

A kereskedelmi forgalomba kerülő csomagoláson fel kell tűntetni a „Gyermekek kezébe nem kerülhet!” feliratot.

2.3. Egyéb veszélyek

Előírás és rendeltetésszerű használat, kezelés és tárolás estén nem áll fenn veszély.

 1. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Keverékek:

(1) Keverék leírása: Víz, ecetsav, citromsav és tenzidek keveréke.

(2) A keverék leírása: Víz, izopropil-alkohol és tenzidek keveréke.

(3) A keverék leírása: Víz, izopropil-alkohol, citromsav és tenzidek keveréke.

(4) A keverék leírása: Víz, izopropil-alkohol és tenzidek keveréke.

(5) A keverék leírása: Víz, tenzidek és ecetsav keveréke.

 1. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

-Általános megjegyzések
Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos. Szakorvost kell felkeresni, ha az expozíciót követő
24 órán belül a sérülésnek valamilyen nyoma marad. (A szemek begyulladnak, a sérült bőrfelületen elváltozásokat észlelnek.)
-Belégzés
Vigyük a sérültet friss levegőre. Az eszméletlen sérültet feltétlenül helyezzük stabil oldalfekvésbe. Légzési nehézség esetén azonnal forduljon orvoshoz.
-Bőrrel való érintkezés
Bőrre, ruházatra jutása esetén a szennyezett ruházatot el kell távolítani, a bőrfelületet bő vízzel és szappannal le kell mosni.
-Szembe kerülés
Szembe jutáskor a szemet bő folyó vízzel, 10-15 percen keresztül, a szemhéjszélek széthúzása mellett, alaposan ki kell öblíteni.
-Lenyelés esetén
Ne hánytassuk a sérültet! Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet a sérülttel.
Nagyobb mennyiség lenyelése esetén forduljunk orvoshoz Nagyobb mennyiség lenyelése esetén forduljunk orvoshoz.
-Az elsősegélynyújtó önvédelme
Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Személyi védőfelszerelést kell használni. Ha tartani lehet füst jelenlététől viseljen megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés: Nagyobb mennyiség belégzése esetén légzőszervi irritáció, köhögés. Bőrrel való érintkezés: enyhe bőrirritáció, bőrszárazság
Lenyelés: égő érzés, fejfájás, zavartság, szédülés, nehézlégzés, hasi fájdalom, hányinger, hányás.
Szembe kerülés: Égő csípő érzés, fájdalomérzet, könnyezés, vörösödés alakulhat ki. Késleltetett tünetek: Nem ismertek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nincs speciális kezelés. Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz.

 1. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag: A megfelelő oltóanyag: víz, alkoholálló hab, szilárd oltóanyag, széndioxid.
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Nem ismert.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Nincs javaslat.

 1. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
A munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Minden gyújtóforrást szüntessünk meg. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Figyeljünk a csúszásveszélyre! Lásd még 8. fejezet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
A készítmény felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet!

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai
A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni, feliratozott edénybe kell gyűjteni ártalmatlanításig.
(1) ESETÉBEN: A szennyezés helyének ártalmatlanítása szódával, oltott mésszel, vagy híg nátronlúggal történhet.

 1. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A szokásos személyi higiénés előírásokat tartsuk be. Biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Kerüljük a készítmény gőzeinek, illetve permetének közvetlen belégzését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A készítményt eredeti, bontatlan, jól lezárt csomagolásban, hűvös helyen, gyújtó forrástól, felhevüléstől védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni! A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi, illetve a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek. Javasolt raktározási hőmérséklet: 20 °C. A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet! Erős savakkal, lúgokkal, erős oxidáló szerekkel együtt a készítmény nem tárolható.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

(1) Ecetes WC tisztítószer
(2) Tisztítószer üvegfelületek tisztításához.
(3) Tisztítószer szaniterekhez.
(4) Tisztítószer padlófelületek tisztításához.
(5) Kézi mosogatószer koncentrátum

 1. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

(1) Veszélyes anyag: Ecetsav (CAS 64-19-7)
A munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
ÁK: 25 mg/m3                                                      CK: 25 mg/m3

(2) Veszélyes anyag: Izopropil-alkohol (CAS 67-63-0)
A munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
ÁK: 500 mg/m3                                                    CK: 2000 mg/m3

(3) veszélyes anyag: Izopropil-alkohol (CAS 67-63-0)
A munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
ÁK: 500 mg/m3                                                     CK: 2000 mg/m3

(4) veszélyes anyag: Izopropil-alkohol (CAS 67-63-0)
A munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
ÁK: 500 mg/m3                                                     CK: 2000 mg/m3

(5) veszélyes anyag: Ecetsav (CAS 64-19-7)
A munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
ÁK: 25 mg/m3                                                       CK: 25 mg/m3

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Biztosítsunk megfelelő szellőzést!
Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás során nem szükséges. Ha fennáll az expozíciós határérték túllépésének veszélye, akkor szerves gőzök ellen védő betéttel ellátott légzésvédő használta szükséges.
Kézvédelem: bármilyen típusú EN 374 szabvány szerinti védőkesztyű.
Szemvédelem: fröccsenés veszélyes technológiai művelet esetén EN 166 szabvány szerinti védőszemüveg szükséges
Bőrvédelem: fröccsenés veszélyes technológiai művelet esetén EN 13034 szabvány szerinti PB (6) típusú védőkötény ajánlott.

 1. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

(1) Külső jellemzők: Színtelen, átlátszó folyadék.
Szag: Alapanyagra (ecetre) jellemző.
Szagküszöbérték: Nem áll rendelkezésre adat. pH érték: 2,2-2,8
Olvadáspont/Fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100-120 °C Lobbanáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre adat.
Tűzveszélyesség: Nagy víztartalma miatt nem éghető.
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem áll rendelkezésre adat. 
Gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat.
Relatív sűrűség ( 20 °C -on): 1-1,05 g/cm3
Oldékonyság: Vízzel korlátlanul hígítható. Megoszlási hányados: Nem áll rendelkezésre adat.
Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat. Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre adat.
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.
Oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.

(2) Külső jellemzők: Színtelen átlátszó folyadék.
Szag: Alapanyagra jellemző.
Szagküszöbérték: Nem áll rendelkezésre adat.
pH érték: 5-7
Olvadáspont/Fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Nem áll rendelkezésre adat.
Lobbanáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre adat.
Tűzveszélyesség: Nagy víztartalma miatt nem éghető.
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat.
Relatív sűrűség ( 20 °C -on): 0,97-0,98 g/cm3
Oldékonyság: Vízzel korlátlanul hígítható.
Megoszlási hányados: Nem áll rendelkezésre adat.
Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre adat.
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.
Oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.

(3) Külső jellemzők: Enyhén sárgás folyadék.
Szag: Illatmentes.
Szagküszöbérték: Nem áll rendelkezésre adat.
pH érték: 2,5-3,0
Olvadáspont/Fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Nem áll rendelkezésre adat.
Lobbanáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre adat.
Tűzveszélyesség: Nagy víztartalma miatt nem éghető.
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat.
Relatív sűrűség ( 20 °C -on): 1,01-1,02 g/cm3
Oldékonyság: Vízzel korlátlanul hígítható.
Megoszlási hányados: Nem áll rendelkezésre adat.
Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre adat.
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.
Oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.

(4) Külső jellemzők: Színtelen átlátszó folyadék.
Szag: Alapanyagra jellemző.
Szagküszöbérték: Nem áll rendelkezésre adat.
pH érték: 8,5-9,5
Olvadáspont/Fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Nem áll rendelkezésre adat.
Lobbanáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre adat.
Tűzveszélyesség: Nagy víztartalma miatt nem éghető.
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat.
Relatív sűrűség ( 20 °C -on): 0,97-0,99 g/cm3
Oldékonyság: Vízzel korlátlanul hígítható.
Megoszlási hányados: Nem áll rendelkezésre adat.
Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre adat.
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.
Oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.

(5) Külső jellemzők: sárgás folyadék.
Szag: alapanyagra jellemző
Szagküszöbérték: Nem áll rendelkezésre adat.
pH érték: 5,5-7,0
Olvadáspont/Fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Nem áll rendelkezésre adat.
Lobbanáspont: Nem áll rendelkezésre adat.
Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre adat.
Tűzveszélyesség: Nagy víztartalma miatt nem éghető.
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat.
Gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat.
Relatív sűrűség ( 20 °C -on): 1,015-1,025 g/cm3
Oldékonyság: Vízzel korlátlanul hígítható.
Megoszlási hányados: Nem áll rendelkezésre adat.
Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat.
Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre adat.
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.
Oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.

9.2. Egyéb információk

(1); (2); (4): Nem áll rendelkezésre adat

(3); (5): Tenzidtartalmánál fogva habzásra hajlamos.

 1. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

(1) A termékben jelen lévő ecetsav gőze kereskedelmi forgalomba kerülő mennyiségben és rendeltetésszerű használat mellett nem okoz robbanásveszélyes elegyet. Az ecetsav gőze 4-17 v/v%-os koncentrációban a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet.
Reakciókészség: Lúgokkal reakcióba lép, sókat képez.
Kémiai stabilitás: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. További adat nem áll rendelkezésre.
A veszélyes reakciók lehetősége: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kerülendő körülmények: Közvetlen hő és gyújtóforrás. Fagyveszélyes, fagytól védeni kell. Magas hőmérsékleten az ecetsav tenziója megnő, a készítmény forró vízzel való hígítása kerülendő.
Nem összeférhető anyagok: Erős lúgokkal és erős oxidálószerekkel együtt nem tárolható.
Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre további információ. Veszélyes égéstermékek lásd 5. fejezet.

(2) A termékben jelen lévő izopropil-alkohol gőze kereskedelmi forgalomba kerülő mennyiségben és
rendeltetésszerű használat mellett nem okoz robbanásveszélyes elegyet. Az izopropil-alkohol gőze 2-12 tf%-os koncentrációban a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet.
Reakciókészség: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kémiai stabilitás: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. További adat nem állrendelkezésre.
A veszélyes reakciók lehetősége: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kerülendő körülmények: Közvetlen hő és gyújtóforrás. Lúgokkal reakcióba léphet.
Nem összeférhető anyagok: Erős lúgokkal, erős savakkal erős oxidálószerekkel együtt nem tárolható.
Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre további információ. Veszélyes égéstermékek lásd 5. fejezet.

(3) A termékben jelen lévő izopropil-alkohol gőze kereskedelmi forgalomba kerülő mennyiségben és rendeltetésszerű használat mellett nem okoz robbanásveszélyes elegyet. Az izopropil-alkohol gőze 2-12 tf%-os koncentrációban a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet.
Reakciókészség: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kémiai stabilitás: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. További adat nem áll rendelkezésre.
A veszélyes reakciók lehetősége: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kerülendő körülmények: Közvetlen hő és gyújtóforrás. Lúgokkal reakcióba léphet.
Nem összeférhető anyagok: Erős lúgokkal, erős savakkal erős oxidálószerekkel együtt nem tárolható.
Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre további információ. Veszélyes égéstermékek lásd 5. fejezet.

(4) A termékben jelen lévő izopropil-alkohol gőze kereskedelmi forgalomba kerülő mennyiségben és rendeltetésszerű használat mellett nem okoz robbanásveszélyes elegyet. Az izopropil-alkohol gőze 2-12 tf%-os koncentrációban a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet.
Reakciókészség: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kémiai stabilitás: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. További adat nem áll rendelkezésre.
A veszélyes reakciók lehetősége: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kerülendő körülmények: Közvetlen hő és gyújtóforrás. Lúgokkal reakcióba léphet.
Nem összeférhető anyagok: Erős lúgokkal, erős savakkal erős oxidálószerekkel együtt nem tárolható.
Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre további információ. Veszélyes égéstermékek lásd 5. fejezet.

(5) Reakciókészség: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kémiai stabilitás: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. További adat nem áll
rendelkezésre.
A veszélyes reakciók lehetősége: Nem áll rendelkezésre további információ.
Kerülendő körülmények: Fagyveszélyes, fagytól védeni kell. Közvetlen hő és gyújtóforrás. Lúgokkal reakcióba léphet.
Nem összeférhető anyagok: Erős lúgokkal, erős savakkal erős oxidálószerekkel együtt nem tárolható.
Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre további információ. Veszélyes égéstermékek lásd 5. fejezet.

 1. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

(1) A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Nincs információ a termék(keverék) által okozott akut irritációról, toxikus hatásról, vagy egyéb ártalmas hatásról.
-Akut toxicitás:
Akut toxicitás szájon át:
ecetsav: LD50 3310 mg/kg (faj: patkány, Forrás: RTECS)
citromsav monohidrát: LD50 5400 mg/kg (faj:egér, módszer: OECD 401), LD50 11700 mg/kg (faj:patkány, módszer:OECD 401)
alkohol-etoxilát: LD50 >1000 mg/kg (faj:patkány, hím és nőstény)
Akut bőrtoxicitás:
ecetsav: LD50 1060 µl/kg (faj: házinyúl, Forrás: RTECS)
citromsav monohidrát: LD50 >2000 mg/kg (faj:patkány)
alkohol-etoxilát: LD50 2000 mg/kg (faj:patkány;hím és nőstény)
Akut belégzési toxicitás:
ecetsav: LC50 -1 óra 5620 ppm (faj: egér, inhalálva, Forrás: RTECS)
citromsav monohidrát: nem áll rendelkezésre adat
alkohol-etoxilát: LC50 1,5-20,7 mg/l (faj:patkány;4h;por/köd)
-Bőrkorrózió/bőrirritáció:
ecetsav: bőrrel érintkezve maró hatású.
citromsav monohidrát: (faj:nyúl, eredmény:nincs bőrirritáció) alkohol-etoxilát: Nem áll rendelkezésre adat.
-Súlyos szemkárosodás/irritáció:
ecetsav: szemmel érintkezve maró hatású.
citromsav monohidrát: (faj:nyúl, eredmény:szemizgató hatású) alkohol-etoxilát: Nem áll rendelkezésre adat.)
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
ecetsav: nyálkahártyával érintkezve maró hatású, a termék belégzése izgatja a légutakat. citromsav monohidrát: Maximisation teszt(faj:tengerimalac, eredmény: Nem okoz bőr túlérzékenységet módszer: OECD 406) alkohol-etoxilát: Nem okoz túlérzékenységet (faj:tengerimalac)
-Csírasejt-mutagenitás: A vizsgálatok az összetevőknél nem mutattak ki mutagén hatásokat (komponensek alapján).
-Rákkeltő hatás: A vizsgálatok/kísérletek az összetevőknél nem mutattak ki rákkeltő hatásokat (komponensek alapján).
-Reprodukciós toxicitás: A vizsgálatok/kísérletek eredményei alapján az összetevők a reprodukcióra nincsenek káros hatással (komponensek alapján).
-CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása: Nem áll rendelkezésre további információ.

(2) A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Nincs információ a termék(keverék) által okozott akut irritációról, toxikus hatásról, vagy egyéb ártalmas hatásról.
Akut toxicitás:
Akut toxicitás szájon át:
izopropil alkohol: LD50 >2000 mg/kg (faj: patkány, GLP, irodalmi érték)
Akut bőrtoxicitás:
izopropil alkohol: LD50 >2000 mg/kg (faj:nyúl, GLP, irodalmi érték)
Akut belégzési toxicitás:
izopropil alkohol: nem áll rendelkezésre adat
-Bőrkorrózió/bőrirritáció:
izopropil alkohol: (faj:nyúl, eredmény:nem irritáló)
-Súlyos szemkárosodás/irritáció:
izopropil alkohol: (faj:nyúl, eredmény:izgató hatású,GLP, irodalmi érték)
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
izopropil alkohol Büchler teszt (faj:tengerimalac, eredmény: nem vált ki érzékenységet, GLP, irodalmi érték)
-Csírasejt-mutagenitás: A vizsgálatok az összetevőknél nem mutattak ki mutagén hatásokat (komponensek alapján).
-Rákkeltő hatás: A vizsgálatok/kísérletek az összetevőknél nem mutattak ki rákkeltő hatásokat (komponensek alapján).
-Reprodukciós toxicitás: A vizsgálatok/kísérletek eredményei alapján az összetevők a reprodukcióra
nincsenek káros hatással (komponensek alapján).
-CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása: Nem áll rendelkezésre további információ.

(3) A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Nincs információ a termék(keverék) által okozott akut irritációról, toxikus hatásról, vagy egyéb ártalmas
hatásról.
-Akut toxicitás:
Akut toxicitás szájon át:
izopropil alkohol: LD50 >2000 mg/kg (faj: patkány, GLP, irodalmi érték)
citromsav monohidrát: LD50 5400 mg/kg (faj:egér, módszer: OECD 401), LD50 11700 mg/kg
(faj:patkány, módszer:OECD 401)
alkyl glucoside: LD50 2000,1-5000 mg/kg (faj: patkány)
alkohol-etoxilát: LD50 >1000 mg/kg (faj:patkány, hím és nőstény)
Akut bőrtoxicitás:
izopropil alkohol: LD50 >2000 mg/kg (faj:nyúl, GLP, irodalmi érték)
citromsav monohidrát: LD50 >2000 mg/kg (faj:patkány)
alkyl glucoside: LD50 >5 000,1 mg/kg (faj: patkány)
alkohol-etoxilát: LD50 2000 mg/kg (faj:patkány;hím és nőstény)
Akut belégzési toxicitás:
izopropil alkohol: nem áll rendelkezésre adat
citromsav monohidrát: nem áll rendelkezésre adat
alkyl glucoside: nem áll rendelkezésre adat
alkohol-etoxilát: LC50 1,5-20,7 mg/l (faj:patkány;4h;por/köd)
-Bőrkorrózió/bőrirritáció:
izopropil alkohol: (faj:nyúl, eredmény:nem irritáló)
citromsav monohidrát: (faj:nyúl, eredmény:nincs bőrirritáció)
alkyl glucoside : (faj:nyúl, eredmény:nincs bőrirritáció)
alkohol-etoxilát: Nem áll rendelkezésre adat.
-Súlyos szemkárosodás/irritáció:
izopropil alkohol: (faj:nyúl, eredmény:izgató hatású,GLP, irodalmi érték)
citromsav monohidrát: (faj:nyúl, eredmény:szemizgató hatású)
alkyl glucoside: (faj:nyúl, eredmény:szemizgató hatású)
alkohol-etoxilát: Nem áll rendelkezésre adat.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
izopropil alkohol Büchler teszt (faj:tengerimalac, eredmény: nem vált ki érzékenységet, GLP, irodalmi érték)
citromsav monohidrát: Maximisation teszt(faj:tengerimalac, eredmény: Nem okoz bőr túlérzékenységet; módszer: OECD 406)
alkyl glucoside: Magnusson-Kligman teszt (faj:tengerimalac, eredmény: nem vált ki érzékenységet.)
alkohol-etoxilát: Nem okoz túlérzékenységet (faj:tengerimalac)
-Csírasejt-mutagenitás: A vizsgálatok az összetevőknél nem mutattak ki mutagén hatásokat (komponensek alapján).
-Rákkeltő hatás: A vizsgálatok/kísérletek az összetevőknél nem mutattak ki rákkeltő hatásokat (komponensek alapján).
-Reprodukciós toxicitás: A vizsgálatok/kísérletek eredményei alapján az összetevők a reprodukcióra nincsenek káros hatással (komponensek alapján).
-CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása: Nem áll rendelkezésre további információ.

(4) A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Nincs információ a termék(keverék) által okozott akut irritációról, toxikus hatásról, vagy egyéb ártalmas hatásról.
-Akut toxicitás:
Akut toxicitás szájon át:
izopropil alkohol: LD50 >2000 mg/kg (faj: patkány, GLP, irodalmi érték)
Akut bőrtoxicitás:
izopropil alkohol: LD50 >2000 mg/kg (faj:nyúl, GLP, irodalmi érték)
Akut belégzési toxicitás:
izopropil alkohol: nem áll rendelkezésre adat
-Bőrkorrózió/bőrirritáció:
izopropil alkohol: (faj:nyúl, eredmény:nem irritáló)
-Súlyos szemkárosodás/irritáció:
izopropil alkohol: (faj:nyúl, eredmény:izgató hatású,GLP, irodalmi érték)
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
izopropil alkohol Büchler teszt (faj:tengerimalac, eredmény: nem vált ki érzékenységet, GLP, irodalmi érték)
-Csírasejt-mutagenitás: A vizsgálatok az összetevőknél nem mutattak ki mutagén hatásokat (komponensek alapján).
-Rákkeltő hatás: A vizsgálatok/kísérletek az összetevőknél nem mutattak ki rákkeltő hatásokat (komponensek alapján).
-Reprodukciós toxicitás: A vizsgálatok/kísérletek eredményei alapján az összetevők a reprodukcióra nincsenek káros hatással (komponensek alapján).
-CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása: Nem áll rendelkezésre további információ.

(5) A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Nincs információ a termék (keverék) által okozott akut irritációról, toxikus hatásról, vagy egyéb ártalmas hatásról.
-Akut toxicitás:
Akut toxicitás szájon át:
Nátrium-Lauriléter-szulfát: LD50 4100 mg/kg (faj: patkány)
alkyl glucoside: LD50 2000,1-5000 mg/kg (faj: patkány)
PEG-4 Rapeseedamide: LD50 >2000 mg/kg (faj: patkány)
Akut bőrtoxicitás:
Nátrium-Lauriléter-szulfát: LD50 >2000 mg/kg (faj: patkány)
alkyl glucoside: LD50 >5 000,1 mg/kg (faj: patkány)
Akut belégzési toxicitás:
Nem áll rendelkezésre adat
-Bőrkorrózió/bőrirritáció:
Nátrium-Lauriléter-szulfát: Iritatív, bőrirritáció 2.
alkyl glucoside : (faj:nyúl, eredmény:nincs bőrirritáció)
-Súlyos szemkárosodás/irritáció:
Nátrium-Lauriléter-szulfát: Erősen irritatív szemirritáció 1.
alkyl glucoside: (faj:nyúl, eredmény:szemizgató hatású)
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
Nátrium-Lauriléter-szulfát: Nincs bőrszenzibilizáció
alkyl glucoside: Magnusson-Kligman teszt (faj:tengerimalac, eredmény: nem vált ki érzékenységet.)
-Csírasejt-mutagenitás: A vizsgálatok az összetevőknél nem mutattak ki mutagén hatásokat (komponensek alapján).
-Rákkeltő hatás: A vizsgálatok/kísérletek az összetevőknél nem mutattak ki rákkeltő hatásokat (komponensek alapján).
-Reprodukciós toxicitás: A vizsgálatok/kísérletek eredményei alapján az összetevők a reprodukcióra nincsenek káros hatással (komponensek alapján).
-CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása: Nem áll rendelkezésre további információ.

 1. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás
A terméknek (keveréknek) rendeltetésszerű használat mellett fellépő toxikus tulajdonsága nem ismert.

Jelen körlevél visszavonásig érvényes.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post