Játékszabályzat

Játékszabályzat

Játékszabályzat

Jelen feltételek a SUN AND EYE Kft. (a továbbiakban a „Szervező”) által annak weboldalán lebonyolított promócióra, sorsolásra vagy versenyre vonatkoznak (továbbiakban „Nyereményjáték” vagy „Játék”). 

 

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1.1 A Felhasználó a hírlevél regisztrációval egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Nyereményjátékban részt kíván venni, jelen szabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
1.2 A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú természetes személy, akik érvényes e-mail címmel rendelkeznek és azt hajlandóak meg is adni.
1.3 Amennyiben a Játékos korlátozott cselekvő képességű úgy a játékban részt venni csak törvényes képviselőjének a hozzájárulásával jogosult. Cselekvőképtelen személy a játékban nem vehet részt, az ilyen személyeknek a Játékhoz szükséges űrlap kitöltését a Szervező érvénytelennek tekinti.
1.4 Ha olyan Játékos játszik vagy nyer, aki a felhasználói feltételeket megszegve, vagy azokat megkerülve regisztrált, automatikusan kizárásra kerül.

2. A JÁTÉK MENETE
2.1 A Játékos minden lényeges infomrációt kitölt az feliratkoztató űrlapon és a valóságnak megfelelő adatokat oszt meg magáról. Ezzel jogosulttá válik, hogy a sorsoláson részt vegyen.
2.2 A játék az alábbi időszakban él: (dátum és óra):
2024.05.13-20
2.3 A nevezés menete (“Nevezési Útmutató”): a felhasználó akkor indul a játékban, ha a hírlevél-feliratkoztató űrlapot hiánytalanul kitölti és el is küldi azt, ezzel a Nyereményjáték részvételi feltételeit teljesíti.
2.4 Az elérhető Nyeremények száma és típusa (“Nyeremények”):

1 db 50 000 Ft értékű Sun and Eye ajándékutalvány

10 db Balenciaga napszemüvegtartó táska

2.5 A nyertesekett sorsolással fogjuk kiválasztani a megadott e-mail címek alapján és a nyerteseket azokon keresztül fogjuk értesíteni.

2.2 Abban az esetben, ha eltérés adódik ezen játékszabályzat bármely feltétele, és egy Játék Posztban konkretizált feltétel között, úgy ezek a feltételek alkalmazandók.

 

3. NEVEZÉSI ÚTMUTATÓ
3.1 Egy jelentkező csak egyszer vehet részt egy Játékban és egyetlen e-mail címmel regisztrálhat.
3.2 Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a Határidőig, vagy nem a Nevezési Útmutatóval összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.
3.3 A műszaki hibából adódó, be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és automatizált rendszerrel való nevezésre irányuló mindennemű kísérlet érvényteleníti a Felhasználó jogosultságát a nyereményekre.

 

4. A NYERTES(EK) KIVÁLASZTÁSA
4.1 A Nyertes kisorsolása a határidő lejárta utáni napon történik.
4.2 A Nyerteseket e-mailben értesítjük. Amennyiben a nyertes Játékosok az eredményhirdetést követő legkésőbb 30. napig nem veszik fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval, úgy elveszíthetik jogukat a nyeremény átvételére. Az a nyertes Játékos, aki a leírtak szerint, a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.
4.3 A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy az e-mail fiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőriznie.

5. NYEREMÉNYEK
5.1 A Nyeremény 1 db 50 000 Ft értékű Sun and Eye ajándékutalvány és 10 db Balenciaga napszemüvegtartó táska.
5.2 A Nyertest kötik a Nyeremény részeként szolgáltatást nyújtó harmadik fél által előírt feltételek. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget harmadik személyek szolgáltatásaiért, tevékenységeiért vagy mulasztásaiért, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény egy eseményre vagy élményre szóló jegyet tartalmaz, és az adott eseményt vagy élményt az adott szolgáltató nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti. A Játék Poszt ellenkező rendelkezése hiányában, az adott eseményen, élményen történő részvételhez szükséges utazási és minden egyéb költségeket a Nyertes maga viseli.

6. A FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A JÁTÉKBÓL
6.1 A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost a Nyereményjátékból:
- aki bármilyen jogellenes magatartást tanúsít a játékkal összefüggésben
- aki megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit;
- aki a Nyereményjátékban más személy adataival visszaélve, annak tudta nélkül vesz részt;
- akit a Szervező egyéb okból indokoltnak tart törölni, így különösen akkor, ha a Játékos nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervező vagy a Lebonyolító jogos gazdasági érdekeit, más személy, személyek vagy társadalmi csoportok méltóságát.
6.2 Szervező továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

7. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező az üzenőfalon és a weboldalon keresztül értesíti a Játékosokat.

8. A SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ FELELŐSSÉGE
A Szervező és Lebonyolító nem szavatolják a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetik, megszüntethetik. A Szervező és a Lebonyolító a Játék, valamint a Játék oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban kizárják felelősségüket. A Szervező és Lebonyolító kizárnak minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1 A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
9.2 A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.
9.3 A jelen Szabályzatból eredő vitás kérdések eldöntésére Szervező a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.
9.4 A Játék független a közösségi média szolgáltatóktól és e-mail fiókoktól, akik ebben szervezőként nem vesznek részt, és ezt nem támogatják.
9.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék indokolt esetben bármikor visszavonja vagy megváltoztassa.
9.6 A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
- A játékban történő részvétellel a Játékos hozzájárul az e-mail címének, és - nyerése esetén- nevének, lakcímének a kezeléshez. Az adatok kezelésének jogalapja a
Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul.
- A Nyertest a Lebonyolító a közösségi média posztban és a weboldalán teszi közzé, amely közzétételhez a Játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak.
- A Játék lebonyolítása körében a személyes adatokon a Lebonyolító által végzett műveletek (gépi sorsolás, adatfelvétel, nyeremények postázása) tekintetében a Lebonyolító a Szervező adatfeldolgozójának minősül. Lebonyolító kizárólag a Játék lebonyolítása céljából végzi a fenti műveleteket a személyes adatokon, saját célra a személyes adatokat feldolgozza.
- A kezelt adatokat a Szervezőnek és Lebonyolítónak a Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.