HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ, JÓTÁLLÁSI JEGY  ÉS KELLÉKSZAVATOSSÁGI  FELTÉTELEK SZEMÜVEGEKHEZ - SUN AND EYE

Kedves Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket, reméljük a kiválasztott terméket örömmel viseli. Kérjük, ismerkedjen meg a termék használatára utaló piktogramokkal, tisztítási, ápolási, viselési tanácsokkal, a kellékszavatossági és jótállási feltételekkel. 

A Le Soleil Kft. által forgalmazott szemüvegkeretek, szemüveglencsék és komplett szemüvegek (továbbiakban termékek) megfelelnek az Európai Unió által az ezen termékekkel szemben támasztott előírásoknak (MSZ EN 166 és az ezek alá rendelt szabványoknak). Minden termék rendelkezik CE jelzéssel, amely az Európában forgalomba hozott termékekre nézve kötelező. Azon termékekre, amelyeket nem a Le Soleil Kft. gyárt, a vele kapcsolatban álló beszállítók vállalnak teljes felelősséget, az előírt minőségi előírásokra vonatkozó megfelelőség tekintetében. 

A TERMÉKEK TÁROLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- A terméket használaton kívül mindig tartsa megfelelő szemüvegtokban. 

- A szemüveget mindig két kézzel, két száránál fogva vegye fel és le! 

- Különösen vigyázzunk a keret nélküli szemüvegek használatára! 

- A szemüveget ne tegye ki 60°C feletti hőhatásnak, illetve folyamatos, zárt térben történő direkt napsugárzásnak (szélvédő alatti műszerfal). 

- Durva, vagy éles tárgyakkal való érintkezést kerülni kell! 

- A szemüveg tisztítása csak arra alkalmas eszközökkel történhet! 

- Papír vagy száraz törlőruha a rárakódott mikroszkopikus porszemek bedörzsölésével a felületet megsértheti! 

- Soha ne tegye szemüvegét lencsével lefelé! 

- A kemény réteggel ellátott lencse sem viseli el a szilárd tárgyakkal történő érintkezést. 

- A termékeket nem érheti lúgos kémhatás (szappan, krémszappan, zsíroldó tisztítószerek, hígító, stb.), ugyanis ezen körülmények tartós fennállása a termékekben maradandó károsodást okoznak! (továbbá maradandóan károsítja a termékeket a szauna, termálvíz, hajlakk magas hőmérséklet és hőhatás) 

- Bármilyen nemű, a terméken, nem a Le Soleil Kft. által végzett javítás, alkatrészpótlás a teljes kellékszavatosság elvesztését vonja maga után. 

- Ezek be nem tartása esetén a Le Soleil Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a termékekre!

10 000 Ft alatti termék esetén:

Cégünk a 10.000,-Ft eladási áron aluli termékekre kellékszavatosságot biztosít, mely jogszabályban előírt kötelezettség. A kellékszavatosság időtartama 2 év, mely a vásárlás napjától számítva, kizárólag ezzel a szavatossági jeggyel és a fizetési bizonylat felmutatásával együtt érvényes. A kellékszavatossági igényét csak a vásárlás helyszínén tudja érvényesíteni. A kétéves kellékszavatossági időtartam két részre tagolódik. Hiba esetén az eladást követő első hat hónapban vélelem szól amellett, hogy a termék hibás volt az eladáskor és a forgalmazónak lehet/kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett. A hetedik hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig, amennyiben az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Ha a bizonyítás sikeres, a vásárló élhet kellékszavatossági jogaival. A vásárló kellékszavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor árleszállítás, a kereskedő költségére történő kijavítás és a szerződéstől való elállás tartozik. Kellékszavatossági igényt az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával – igazolva lehet benyújtani. A kellékszavatosság csak a rendeltetésszerű használat mellett előforduló minőségi hibákra vonatkozik (A kellékszavatosság nem él a következő esetekben: pl. leejtés, ráülés, lencsék szárazon törlése stb.). Mechanikai sérülésekre semmilyen körülmények között nem érvényesíthető kellékszavatossági igény!

10 000 Ft, vagy afeletti termék esetén:

Cégünk a 10.000,-Ft eladási áron felüli termékeire 1 éves jótállást biztosít. A jótállás értelmében hiba esetén az eladást követő első egy évben vélelem szól amellett, hogy a termék hibás volt az eladáskor és a forgalmazónak lehet/kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett. Mivel a jótállás nem érinti a  vásárló jogszabályból eredő jogait, így az egy éves jótállási időt követően 1 évig kellékszavatossági igényt érvényesíthet, azonban akkor már a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben a vásárláskor megvolt. Ha a bizonyítás sikeres, a vásárló élhet kellékszavatossági jogaival. A vásárló kellékszavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor árleszállítás, a kereskedő költségére történő kijavítás és szerződéstől való elállás tartozik. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. - A jótállás csak a rendeltetésszerű használat mellett előforduló minőségi hibákra vonatkozik (A jótállás nem él a következő esetekben: pl. leejtés, ráülés, lencsék szárazon törlése stb.). Mechanikai sérülésekre semmilyen körülmények között nem érvényesíthető jótállási igény!

Nem tartozik jótállás, kellékszavatosság alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem számít bele a jótállási, kellékszavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. 

A jótállási, kellékszavatossági idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A Le Soleil Kft. által forgalmazott termékeket mindig a cég által forgalmazott tisztító eszközökkel tisztítsa, ez elengedhetetlen feltétele a garanciális feltételeknek.

Az európai szabvány négy szűrési szintet különböztet meg (CE) aszerint, hogy a lencsék mennyi fényt engednek át. 

 

Az első kategóriában a lencse a fény 43-80 százalékát átengedi, vagyis enyhén szűr.

A második kategóriába a 18-43 százalékot átengedő napszemüvegek tartoznak, ezeket elsősorban vezetéshez ajánlják.

A harmadik kategória 8-18 százalékos fényáteresztést jelent, az ilyen napszemüvegek viselése síeléskor vagy vizisportok esetén javasolt.

A negyedik kategória a legerősebb szűrést jelenti, ezeket a 3-8 százalékos fényáteresztésű napszemüvegeket tilos vezetéshez viselni, ezek az extrém fényviszonyok mellett tevékenykedők, például hegymászók, pilóták számára nyújtanak védelmet. 

 


Share this post