ADATVÉDELEM

 1. Bevezetés:

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat, milyen célból tart nyilván, és az adatok megőrzéséről, biztonságáról miként gondoskodik. Megtudhatja, hogy miként tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Adatkezelési Nyilatkozatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseire.

Az Adatvédelmi irányelvek című dokumentum azt részletezi, hogy a SUNANDEYE.com oldal látogatásakor miként gyűjtünk tőled információkat, miként használjuk és tároljuk ezen információt, illetve miként használhatjuk fel és oszthatjuk meg ezen információt. Az oldalunk meglátogatásával egy időben elfogadod az Adatvédelmi irányelvekben és az Általános Felhasználási Feltételekben szereplő gyakorlatunkat és az azokban található feltételeket rád nézve kötelező erejűnek ismered el.

Milyen információt gyűjtünk rólad?

Az SUNANDEYE.com személyes adatokat, számlázási és más információkat gyűjt rólad a szolgálatásainkra való regisztrálástól, azokra történő feliratkozástól, rendelés leadásától, online szolgáltatásaink igénybe vételétől, vagy a velünk való bármilyen más módon történő kapcsolatfelvételtől kezdve. A szolgáltatásainkra történő regisztrálással, feliratkozással vagy azok igénybevételével beleegyezel a személyes adataidnak ezen dokumentumban szereplő irányelvekkel összhangban történő felhasználásába.

A személyes adat és számlázási információ tartalmazhatja a neved, email címed, telefonszámaid, számlázási címed, kiszállítási címed és bankkártya információid.

Ezenfelül az oldal meglátogatásakor automatikusan begyűjtünk más információkat is, mint például az IP címed, internet szolgáltatód, böngésződ fajtája és nyelve, hivatkozási oldal, kilépési oldal és URL-ek, látogatásod dátuma és időpontja, az egyes oldalakon eltöltött időtartam, azt hogy mely szekciókat látogattad az oldalon, hány linkre kattintottál az oldalon és más hasonló, az oldal használatával kapcsolatos információt; valamint más további információt, amelyeket önkéntesen adsz meg nekünk és az programjaink, ajánlataink, termékeink és szolgáltatásaink igénybevételével és az azok iránt való érdeklődéseddel kapcsolatosak.

 1. Fogalmi meghatározások:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja

Megnevezése: SUN AND EYE Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 9. fszt. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-335842

Adószám: 26625861-2-41
Postacím: 1052 Budapest, Váci utca 9. fszt. 7.

Vevőszolgálat elérhetőségei

Telefonszám/ faxszám: +36 70 367 7222

e-mail: customerservice@sunandeye.com

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Felhasználó: Látogató és Ügyfél együttese megnevezése

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Az Infotv. 5. § (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha
a) az érintett ahhoz hozzájárul

Látogató: az a személy, aki megtekinti a Weboldalt, vagy a Facebook oldalunkat

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Ügyfél: az a személy, aki a Társasággal szerződéses jogviszonyba kíván lépni, vagy már szerződéses jogviszonyban, és ügyfélkapcsolatban áll.

Weboldal: A Társaság www.SUNANDEYE.com című weboldala és Facebook oldala

Webes megrendelés: Kizárólag a Társság Ügyfelei számára igénybevehető lehetőség a Termékek Weboldalon keresztül, elektronikus úton történő megrendelése céljából az Ügyfél bérleti-szolgáltatási szerződésében, és az ÁSZF-ben meghatározott feltételek figyelembe vételével.

 1. Alapelvek:

Társaságunk személyes adatot kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és kizárólag csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek.

Társaságunk adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

 1. Adatkezelés Ügyfelek tekintetében

Társaságunk elkötelezett Ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk Ügyfelei szerződéskötés során megadott személyes adatait bizalmasan kezeli, azokat kizárólag csak abból a célból használja, hogy Ügyfelei számára szolgáltatásait, és kötelezettségeit az üzletvitele keretében megfelelően módon biztosítani tudja , és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Társaságunk az Ügyfeleink egyes telefonbeszélgetéseit minőségbiztosítási okokból rögzíti, amely tényről a telefonbeszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja Ügyfeleit. Társaságunk az Ügyfél telefonbeszélgetése során önkéntesen megadott, hangrögzítéssel felvett személyes adatait is bizalmasan kezeli, azokat szintén kizárólag csak abból a célból használja, hogy Ügyfelei számára szolgáltatásait, és kötelezettségeit az üzletvitele keretében megfelelően módon biztosítani tudja, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A megadott Ügyfél adatok elősegítik:

 • az Ügyfél beazonosíthatóságát,
 • kapcsolat felvételét, és tartását (e-mail cím, telefonszám)
 • a szerződésese jogviszonnyal létrehozását, illetve azzal kapcsolatos szükséges tájékoztatások megadását (új ászf megküldése), információk szolgáltatását.
  • Ügyfél és Társaság közötti üzleti kapcsolatból eredő jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését

Az Ügyfél személyes adatai önkéntes megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz ezen személyes adatait a Társaság többek között a fent felsoroltak érdekében rögzítse, kezelje.

 1. Adatkezelés Felhasználók tekintetében

A Felhasználók a Weboldalt anélkül látogathatják, hogy bármilyen személyes jellegű adatot meg kellene adniuk.

Azonban lehetséges, hogyha a Felhasználó nem adja meg személyes adatát, abban az esetben, nem tudja igénybe venni a Weboldal egyes többletszolgáltatásait.

A Felhasználó az Társaság Weboldalának látogatásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a többletszolgáltatok igénybevételéhez önkéntesen megadott, szükséges személyes adatait Társaság a szolgáltatások teljesítése céljából kezelje, és feldolgozza.

Társaság semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Társaság tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni.

 1. Adatkezelés egyéb esetben

Amennyiben Társaság olyan játékokat szervez, amelynek keretében direkt marketing célból személyes adatokat is kezel, akkor ezen adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót külön Játékszabályzatban teszi közzé. A Társaság ilyen típusú adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. A Társaság adatkezelői regisztrációs száma:

 1. Biztonság

Társaság megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az adatok tárolása, beleértve az Ügyfelek telefonbeszélgetéseiről készült hangfelvételek tárolását is a Társaság szerverein történik. Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre.

A fenti kötelezettségvállalást az Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja, ezért a saját munkatársaink hozzáférését is szabályozzuk, melynek értelmében csak az ügyfél adatokkal foglalkozó, valamint a technikai kollégák férnek hozzá az adatbázishoz.

Az Ügyfelek telefonbeszélgetéseiről készült hangfelvételeket Társaság tárolja, megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására csak ebben az esetben adjuk át a hatóságok által kért, és rendelkezésre álló információkat.

Az Ügyfél vagy Felhasználó szolgáltatás teljesítéséhez, és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, rendelési, vagy egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos adatait Társaság szintén tárolja, megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve szerződéses alvállalkozóit, a szolgáltatás teljesítésében részt vevő harmadik felet, illetve amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására csak ebben az esetben adjuk át a hatóságok által kért, és rendelkezésre álló információkat.

Jogosulatlan belépés vagy használat, hardware vagy software hiba, vagy bármilyen más tényező meghibásodása azonban veszélyeztetheti az adatok biztonságát.

A Weboldal meglátogatása során a Társaság szervere bizonyos az Ügyfél egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt, illetve tárol. Ezek az adatok többek között a Felhasználó Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Társaság Weboldalát elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldalát eléréséhez használt.

A nem személyes adatotok tárolására és gyűjtésére rendszeradminisztrációs, statisztikai, biztonsági okokból vagy termékfejlesztés céljából kerül sor. Ezen adatokból a Weboldal látogatottságára lehet például következtetni, valamint a Weboldalt, valamint a szolgáltatásainak a tovább fejlesztési célját is szolgálják. A Felhasználó IP címe többek között biztonsági és monitorozási okok miatt kerül rögzítésre.

A Weboldal cookie-kat használ a felhasználói beállítások, valamint adatfolyamatok kezelésére, de semmilyen személyes adatot nem kapcsol az általa használt cookie-khoz. Ön a saját böngészőjében tudja állítani, hogy az elfogadja, visszautasítsa, vagy adott esetben miden egyes cookie beállítás esetén szóljon erről. Mivel a böngészők eltérnek egymástól, ezért kérjük olvassa el a sajátjának súgóját, hogy megfelelően be tudja a cookie-k használatát állítani. A Weboldal tejes szolgáltatási palettájának használatához engedélyeznie kell a cookie-k használatát.

 1. Személyes adatai kezeléséről tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tárolás

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Társaság milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, kérjük, hogy az 2. pontban megjelölt elérhetőségeink valamelyikén keresse fel Társaságunkat.

A 2. pontban megjelölt elérhetőségeinken kérheti továbbá a Társaságunkkal zajlott telefonbeszélgetéseiről készült hangfelvétel visszahallgatását, és a hangfelvételről történő ingyenes másolat kiadását is.

A személyes adatainak helyesbítése: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésünkre áll, a személyes adatot helyesbítjük, illetve Ön is kérheti személyes adatai helyesbítését.

Hozzájárulás visszavonása: Bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. A hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodunk az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen töröljük a nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat.

A személyes adatainak törlése: A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek. A rögzített adatokat a Társaság törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

Az Ügyfelek Társaságunkkal zajlott telefonbeszélgetéseiről készült hangfelvételeket Társaságunk 1 hónapig őrzi meg.

Személyes adatok zárolása: Törlés helyett az Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél.

A kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadjuk Ön számára a kért tájékoztatást.

 1. Jogorvoslat

Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:

Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem tudjuk teljesíteni, akkor azt a Társaság kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokaival együtt. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintettet a bírósághoz, vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslat céljából.

 1. Facebook Social Plugins

A Weboldalon Facebook “Like” gomb plug-in található, amennyiben rákattint a “Like” gombra, így ez az információ is kapcsolódik az Ön Facebook felhasználói fiókjához. A kapcsolódás által további információk összegyűjtésére és adatok felhasználására biztosít lehetőséget a Facebook számára, ezért az Ön adatainak védelmével kapcsolatban a Facebook adatvédelmi információnál tud a továbbiakban tájékozódni.

 1. Változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban

Időről időre megváltoztathatjuk az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Változtatás esetén elérhetővé tesszük azt a Felhasználóink számára a Weboldalon, ezzel biztosítva, hogy Felhasználóink folyamatosan tudják milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel vagy milyen esetben adjuk ki azokat.

Vita esetén kérjük fordulj az alábbi szervhez:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postázási cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://naih.hu

Jogszabály: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény