ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - MUNKAVÁLLALÓK

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE

Jelen tájékoztató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 9. § (2) [„A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.”], az Mt. 11. § (2) [„A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak”] és az Mt. 10. § (2) [„A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről”] szerinti előzetes tájékoztatásnak minősül.

  1. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése.

Erkölcsi bizonyítványok kezelése

Mivel a Társaság egyes (így különösen vezetői állás, vagy a pénzkezelést végző) munkakörökre jogszabályi előírás vagy egyéb jogviszony teljesítésének okán fenntartja magának a jogot, hogy olyan munkavállalót alkalmazzon, aki erkölcsileg megfelel az elvárásainak, ezért a Társaság a felvételt tiszta erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötheti.

A tiszta erkölcsi bizonyítvány ellenőrzését a humánpolitikáért felelős szervezeti egység vezetője végzi, ő ellenőrzi az erkölcsi bizonyítvány: - érvényességét (bárki számára elérhető módon), illetve - annak tartalmát. A Társaság bűnügyi személyes adatot csak az érintett írásbeli hozzájárulásával kezel.

A Társaság előzetesen tájékoztatja az érintettet, hogy a bűnügyi személyes adat kezelésének célja az adott munkakörre való érdemesség eldöntése, így ezen adatot csak a cél megvalósulásáig, a döntésig kezeli a társaság.

A Társaság csak az adott, konkrét munkakör feltételeként köti ki a büntetlen előéletet. Egyes méltányolható esetekben azonban a Társaság ügyvezetője, egyedi elbírálás során, dönthet a munkakörre való alkalmasság megítélése mellett akkor is, ha olyan bejegyzés található az erkölcsi bizonyítványban, amely - az elkövetett cselekmény fajtájától és súlyától függően a betöltendő munkakörben elvártakkal nem összeegyeztethetetlen, - a bírósági mentesíthetési időszakában tart, - a törvényi mentesítési idő beálltához közel van, - egyéb méltányolható indoknál fogva nem veszélyezteti a Társaság céljait és elveit.

A munkára való jelentkezés során az adatok az alábbiak alapján a döntési jogkörrel rendelkező személyhez kerülnek. A munkakörre való alkalmasság elbírálása ugyanis minden esetben a szakmai vezetők jogköre. A munkára jelentkezés során megadott adatokat így csak a szakmai vezető és a fent ismertetett különleges esetekben a Társaság ügyvezetője ismerhetik meg.

Az adatokhoz az itt megjelölteken kívül senki sem férhet hozzá, így a Társaság más munkavállalója vagy egyéb, a társasággal más jogviszonyban álló személy azokat semmilyen módon és formában nem ismerheti meg.

Az érintett a törvényben vagy az SZMSZ-ben meghatározott munkakörre vonatkozó munkaviszony létesítése során benyújtja érvényes erkölcsi bizonyítványát is. Mivel a munkakörre való alkalmasságról a szakmai vezető dönt, ezért hozzá az összes adatnak el kell jutnia.

Társaság azonban minden esetben keresi a lehető legjobb módszert arra, hogy ne korlátozza az érintett magánszféráját, egy érvényes erkölcsi bizonyítvány pedig kiállításától számított 90 napon belül felhasználható a Társasághoz történő jelentkezésen kívüli más célokra is, ezért a Társaság nem iktatja be az érintett erkölcsi bizonyítványt fizikailag. Azért, hogy az azon szereplő adatot csak az illetékes személy ismerhesse meg, Társaság kötelezően kiköti, hogy a felvételi eljárás során az erkölcsi bizonyítványt az érintett csak szakmai vezető előtt tárhatja fel.

Amennyiben különleges méltánylást igénylő esetben a munkaviszony létesítésével kapcsolatos eljárás során az érintett nem tud erkölcsi bizonyítványt bemutatni, úgy azt postán is megküldheti hiánypótlásként Társaságnak.

Ebben az esetben Társaságnál 30 napos határidőn belül - a szakmai vezető dönt a munkaviszonyról, - a dokumentum a döntési eljárás zárultával postai úton, utólag is nyomon követhető módon visszaküldésre kerül az érintettnek.

Annak érdekében, hogy Társaság bizonyítani tudja, hogy - a felvételi eljárás során megvizsgálta az erkölcsi bizonyítvány érvényességét, - a felvételi eljárás során milyen elérhető adatok alapján ítélte meg a leendő munkavállalót, az alábbi adatokat a munkaviszony fenntartásához szükséges adatokkal együtt, azonos tárolási módon és tárolási határidővel rögzíti: - erkölcsi bizonyítvány kiállításának dátuma - erkölcsi bizonyítvány okmányszáma - erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója Ezen adatok a törvény szerint azonban nem számítanak különleges személyes adatnak, mert nem bűnügyi személyes adatok.

Ezen adatok alapján a KEKKH rendszerében utólag minden, 2013. január 1-je után kiállított erkölcsi bizonyítvány valódisága és tartalma ellenőrizhető. A Társaság így sem a felvételi eljárás során, sem a munkaviszony kapcsán nem tárol erkölcsi bizonyítványt, sem az erkölcsi bizonyítványról való bármilyen másolatot.

Abban az esetben, ha a munkára jelentkező érintett nem kerül kiválasztásra, úgy az ő adatait, azaz az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos adatait a Társaság haladéktalanul törli a kiválasztási folyamat végeztével. Amennyiben a jövőben olyan munkakörre történő jelentkezéshez használja fel Társaság az érintett adatait, ahol az érintettnek tiszta erkölcsi bizonyítványra van szüksége, úgy az érintettet ismét egy érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatására kérheti fel. Személyazonosító igazolványok fénymásolása

A Társaság – összhangban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító igazolványokról. A hatósági okmányáról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz.

Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.

Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az újonnan belépő vagy adatot módosító munkavállalói azonosító igazolványairól maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet – együtt: fénymásolat) készíthet. A fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat a munkavállaló a belépése során egyébként is köteles magáról megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül.

A fénymásolatot a Társaság azonnal visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti a munkavállaló által kitöltött belépőpapírokon és a maszkolt igazolvány-fénymásolatokon szereplő adatok a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével.

A munkaviszony fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos adatkezelések

A Társaság munkavállalóiról személyzeti, illetve bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet. A bérszámfejtést a Társaság külső bérszámfejtővel végezteti. A bérszámfejtéshez a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerét, programját alkalmazza, a rendszerre és az adatokra a program fejlesztője adatfeldolgozóként rálát.

A személyzeti nyilvántartás a munkaviszonyra, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra (pl. önálló tevékenységként végzett megbízás, vállalkozás stb.) vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés.

A személyzeti nyilvántartás adatai a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel. A személyzeti nyilvántartás a Társaság valamennyi munkavállalójának adatait tartalmazza.

A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi felhatalmazás (munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény), illetve az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]. A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó nyilatkozatok Amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat beszerzése szükséges a munkavállalótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során a Társaság minden esetben felhívja a munkavállaló figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára.

Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges (személyi igazolvány, diákigazolvány), úgy a Társaság semmilyen módon nem kezeli az okmány adatait és/vagy képét, hanem a Társaság arra jogosult munkavállalója aláírásával tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét. Munkavállalók oktatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy munkavállalók oktatására harmadik féllel szerződjön. Amennyiben az oktatás törvényileg kötött a munkaviszony ellátásához, úgy a harmadik fél a Társaság adatfeldolgozójaként dolgozza fel az adatokat, minden más oktatás esetén a munkavállaló hozzájárulásával kerül a harmadik félhez továbbításra a személyes adat.

Harmadik személyek munkaviszonnyal kapcsolatosan megadott adatai

A munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai (például pótszabadság, családi adókedvezmény kapcsán vagy baleset esetén értesítendő személy megjelölésekor) a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy nyilatkozni köteles, hogy a harmadik személy adatainak megadására vonatkozóan felhatalmazással rendelkezik

Cafetéria és egyéb természetbeni juttatásokra jogosult a munkavállaló, melyet az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat felsorol.

Adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása kezelt adatok köre: - neve, - születési neve, - születési helye és ideje, - állampolgársága, - anyja születési neve, - lakóhelyének címe, - tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől), - magán-nyugdíjpénztári o tagság ténye, o belépés ideje (év, hó, nap) o bank neve és kódja - adóazonosító jele, - társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), - nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), - folyószámla száma, - e-mail címe, - telefonszáma, - levelezési címe - iskolai végzettség megnevezése - szakképzettség megnevezése - személygépkocsi o típusa o rendszáma o üzemanyag típusa o személygépkocsi hengerűrtartalma - munkaviszony kezdő napja, - biztosítási jogviszony típusa, - heti munkaórák száma, - telefonszáma, - családi állapota, - végzettséget igazoló okmány másolati példánya, - munka-alkalmassági egészségügyi igazolás, - munkaköre, - orvosi alkalmasság ténye, - erkölcsi bizonyítványának o kiállításának dátuma, o okmányszáma, o kérelem azonosítója, - a leszámolást követően a munkaköri , vizsgálat elvégzésének ténye, - előző munkahely kilépő papírja, - munkanélküli esetén e státuszról szóló igazolás, - meghatározott munkakörben vezetési engedély kategóriánkénti egészségügyi alkalmasságának lejártának időpontja, - a csökkent munkaképességű munkavállaló csökkent munkaképességét megalapozó szakértői határozat, - főálláson kívüli munkavégzés esetén o jogviszony jellege, o munkáltató neve és székhelye, o a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, o elvégzendő tevékenység, - az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan o a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapítását igazoló okmány fénymásolata o fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, o vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának - születési helye és ideje, - lakcíme, - anyja neve - társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) - adóazonosító jele, - érvényes diákigazolvány meglétének ténye

Adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása [Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6)] adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint - munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig - munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

  1. MUNKAVÁLLALÓK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körben ellenőrizheti a munkavállalókat a munkaviszonnyal összefüggésben. Az ellenőrzésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) 11. § (1)-(2) bekezdése ad jogalapot.

Céges eszközök ellenőrzése

A Társaság a munkavállalóknak indokolt esetben, munkavégzés céljára biztosít számítógépet, e-mail címet és internet-hozzáférést. Mivel a Társaság tulajdonát képező személyi számítógépeket és laptopokat, céges e-mail címeket a Társaság munkavégzés céljából biztosítja, így amennyiben a munkavállaló ezen eszközökön magáncélú személyes adatait (pl.: családi fotók, telefonkönyvek, saját adatbázisok stb.) tárolja, úgy a Társaság a számítógép ellenőrzése során ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen adatkezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, mert a nem munkavégzés céljából történő, de a Társasági eszközön való személyes adatok tárolása az adatkezeléshez történő 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulásnak minősülnek.

Céges e-mail címek ellenőrzése

A Társaság munkavállalói tudomásul veszik, hogy mindazon e-mail címeket, amelyekben a Társaság neve kiterjesztésként szerepel (…@in-ex.hu), a Társaság tulajdonát képezik és az ezen címeken folytatott levelezés munkacélú levelezésnek minősül.

Az ilyen címeken folytatott levelezésbe a Társaság csak a Munka törvénykönyve 11§ (1) bekezdésében szabályozott munkaviszonnyal összefüggő kötelezettség teljesítésével összefüggésben jogosult betekinteni.

A Társaság jogosult a fent nevezett címeken folytatott levelezések meghatározott időközönkénti biztonsági mentésére, az elektronikus levelező rendszer folyamatosságának és stabilitásának érdekében.

Amennyiben a munkavállaló céges e-mail címén található leveleiben magáncélú személyes adatait, kifejezett utalás nélkül tárolja, úgy a Társaság az e-mail cím ellenőrzése során ezeket az adatokat is megismerheti.

Ezen adatkezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, mert a nem munkavégzés céljából történő, de a társasági e-mail címen való személyes adatok tárolása az adatkezeléshez történő 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulásnak minősül.

Az internet használatának ellenőrzése

A fenti szabályok érvényesek az internethasználatra is: az internet használata munkaidőben csak társasági célokra engedélyezett. Emiatt az internetezési adatok céges adatoknak minősülnek – amennyiben egy ellenőrzés során a Társaság ezeket megismeri, ezek elveszítik személyes adat-jellegüket, illetve ezek megismerésére és tárolására a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás ad jogalapot.

Adatkezelés célja: a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavállalók Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése, így különösen a munkavállalónak biztosított számítógép, e-mail cím és internet-hozzáférés ellenőrzése, a céges autók útvonalának ellenőrzése kezelt adatok köre: az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így különösen magán e-mail címek, magán telefonszámok, fényképek, saját számítógépes dokumentumok, internetes böngészési előzmények, cookie-k, gépjármű forgalmi adatok (megtett kilométer, úti cél ), a munkajogviszony ellátása során észlelt jogsértés ténye, a jogsértés leírása adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény 11. § (1) és esetlegesen 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)

Adattárolás határideje: az ellenőrzéstől számított 1 év, de legkésőbb az ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése

  1. ELEKTRONIKUS (KAMERÁS) MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSA

Társaság az alábbi címeken üzemeltet kamerarendszert:

- 1052 Budapest, Váci utca 9. fszt. 7.

A Társaság az Szvtv.-ben meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására az Szvtv. rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi szabályok irányadóak:

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (három munkanapon vagy harminc napon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a Társaság a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye (amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került, úgy a belső adatvédelmi felelőssel egyetértésben) dönt. Az így megjelölt felvételt ki kell menteni, és át kell adni – amennyiben megbízásra vagy kijelölésre került - a belső adatvédelmi felelősnek, aki gondoskodik annak jelen szabályzat szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági szabályainak megfelelő őrzéséről.

Belső adatvédelmi felelős hiányában a szabályzat szerinti megőrzésről a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy gondoskodik. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül. Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok

A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges és arányos mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába.

A Társaság semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést: - abból a célból, hogy munkavállalóinak munkaintenzitását figyelje meg, - abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja, - szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, - olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, így különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen, - közterületen.

Az érintettek tájékoztatása

Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.

A tájékoztató a megfigyelt területre történő összes belépési ponton pontokon kerül kihelyezésre.

A kameraképek megtekintése Annak érdekében, hogy a Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.

A Társaság szervezetrendszerén belül csak az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban kijelölt személy jogosult a felvételeket megtekinteni.

A kameraképekbe történő betekintésről minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni a betekintő.

A kameraképek zárolása

Kamerakép zárolását csak a Társaság kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye – vagy amennyiben kinevezésre került, úgy belső adatvédelmi felelőse – rendelheti el.

Kamerakép zárolását kezdeményezheti

- a Társaságnál betekintési joggal rendelkező személy, amennyiben a felvételekbe való betekintés során olyan körülményt észlel, amely veszélyezteti az elektronikus megfigyelőrendszerrel elérni kívánt célt, - bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.

Felvétel zárolását csak a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személynek – és amennyiben ki lett jelölve vagy nevezve, úgy ezzel egyidőben a belső adatvédelmi felelősnek – címezett írásbeli kérvénnyel lehet kérvényezni.

A zárolásról a lehető legrövidebb időn belül a Társaság kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye (amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került, úgy a belső adatvédelmi felelőssel egyetértésben) dönt.

A kameraképet zárolni csak a Társaság informatikáért felelős szervezeti egységének vezetője vagy az általa megbízott munkavállalója, aki felett a szervezeti egység vezetője munkáltatói jogkörrel rendelkezik, jogosult.

A kameraképek zárolásának folyamata során minden esetben a teljes folyamatot jegyzőkönyvezni kell.

Adatkezelés célja: kamerákkal történő megfigyelés vagyonvédelem és emberi élet, testi épség védelme céljából kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)]

Adattárolás határideje: - a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)] - amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]

  1. ELEKTRONIKUS BELÉPTETÉS

A Társaságnál elektronikus beléptető rendszer üzemel: az épületben a személyforgalom elektronikus kártyarendszerrel támogatott. Minden kártyához jogosultság tartozik. Minden munkavállaló rendelkezik egy beléptetőkártyával, amelyek különböző jogosultságokkal rendelkeznek.

A kártyarendszer nincsen összekötve munkaidőnyilvántartással.

A kártya névre szóló, tehát összeköthetőek az adatok adott munkavállalóval.

A munkavállalók állandó belépési jogosultsággal rendelkeznek. A belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait (nevét és lakcímét) a Társaság rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul megsemmisíti.

Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja) a Társaság rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor megsemmisíti. Adatkezelés célja: be- és kiléptetés kezelt adatok köre: név, lakcím, rendszám, be- és kilépés időpontja adatkezelés jogalapja: Szvtv. 32. §

Adattárolás határideje: rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, a rendszer működtetése során keletkezett adatokat rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével törli a Társaság.

  1. MUNKÁRA KÉPES ÁLLAPOT VIZSGÁLATA

A Társaság munkavállalóit alkoholszondás ellenőrzésnek vetheti alá, melyet az üzemegység vezetője kezdeményezhet, a saját felügyelete alá tartozó munkavállalók esetében. A Társaság Munkavédelmi Szabályzatának elkészítését, karbantartását és bizonyos, a munkavédelemmel összefüggő oktatásokkal, illetőleg ellenőrzésekkel kapcsolatos szakmai tevékenységet külső szervezetek szerződés alapján látják el.

A Társaság a megbízott vállalkozásnak nem ad át munkavállalói személyes adatot, azonban a munkavédelemmel összefüggésben eljárások, illetőleg a rendszeres oktatások során, valamint az esetleges munkabalesetek alkalmával, illetőleg ellenőrzések esetén a megbízott vállalkozás a megbízó érdekében eljárva az érintettektől vesz fel, illetve kezel személyes adatot.

A munkabalesetek alkalmával a személyes azonosítókon túl, az esemény részletes leírásával az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat rögzítésére is sor kerül Az alkoholszondás ellenőrzés munkaidő alatt bármikor megtörténhet. Az üzemegység vezetője alkoholos befolyásoltság gyanúja esetén kezdeményezi az ellenőrzést, mely a munkavédelmi törvény előírásai szerint zajlik.

Az ellenőrzés elsősorban a fizikai alkalmazottak esetében történhet, de az ellenőrzés lehetősége minden munkavállaló esetében fennáll. A vizsgálatról minden esetben dokumentáció készül: a pozitív mintáról, vagy a vizsgálat megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvbe az alábbi adatok kerülnek: név, dátum, az ellenőrzést végző személy megnevezése, időpont, eredmény (negatív/pozitív/megtagadja).

Ha az érintett vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, ha pozitív minta esetén lemond a vérvizsgálat jogáról, akkor ennek a ténye is szerepel a jegyzőkönyvben.

Az ellenőrzés pontos menete: - a munkavédelmi felelős bármikor elrendelheti bármely munkavállalóra vonatkozóan az alkoholos ellenőrzést, - az ellenőrzés tényéről a munkavédelmi felelős jegyzőkönyvet állít ki, a jegyzőkönyv tartalmi kellékei az ellenőrzés ténye, az ellenőrzésre okot adó körülmény (általános munkavédelmi célú ellenőrzés vagy alkoholos befolyásoltság gyanúja), az ellenőrzéssel érintett személy, az ellenőrzés időpontja, az ellenőrzés eredménye, az ellenőrzött személynek az ellenőrzés eredményével kapcsolatos jognyilatkozata (elfogadja, nem fogadja el) - amennyiben a munkavállaló az eredményt nem fogadja el, úgy az üzemorvos vagy egyéb egészségügyi szolgáltatónál kezdeményezheti a véralkohol szintjének vérvétellel történő ellenőrzését, - amennyiben az ellenőrzés alá fogott munkavállaló nem hajlandó a munkavédelmi felelőssel együttműködni és nem veti magát alá az ellenőrzésnek, a munkavédelmi felelős azonnal értesíti a munkavállaló felett munkáltatói jogkörrel rendelkező személyt, o az ellenőrzés megtagadása automatikusan munkára alkalmatlan állapotnak minősül. Az ellenőrzésről a munkavédelemért felelős személy minden esetben jegyzőkönyvet készít.

Adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból

Kezelt adatok köre: az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai.

Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, akkor ennek a ténye is adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (1) és (2) bekezdés adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló határidő

***

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu

Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Jelen szabályzat egyes rendelkezéseinek változása esetén új szabályzat kerül kiadásra. Az új, ebben a témában kiadott szabályzatban nem szabályozott esetekben az eredeti szabályzatban leírtak az érvényesek és irányadóak.

Felelősségem teljes tudatában aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat megértettem, betartom, attól való eltérés esetén a felelősséget vállalom és az anyagi kárt maradéktalanul megtérítem:


Share this post